تاریخ : شنبه، 30 آبان ماه، 1388
موضوع : اطلاعات

لطیفه های شطرنج (1)

سایت شطرنج رخ-مسئول مدرسه شطرنج به دفتر وکیل رفت وگفت :

اگر پسری که به سن قانونی نرسیده به مدرسه خسارتی زده باشد آیا می توان خسارت را ازپدرش گرفت .

وکیل گفت :

آری

مسئول مدرسه شطرنج گفت : پس لطفاً20000 تومان خسارتی که پسرتان به مدرسه وارد کرده رابپردازید

وکیل باخوشرویی گفت :حق مشاوره ی من 30000 تومان است لطفاً بدهید تامن هم خسارت مدرسه شما را جبران نمایم .

2-حسن داشت تمرین شطرنج می کرد(بازی اساتید را می چید ) ومادرش درآشپزخانه بود .حسن برای اینکه پیش مادرش جلب توجه نماید دفعه اول گفت :

نگاه مامان من با چشم بسته حرکات را انجام می دهم .دفعه دوم گفت :

نگاه کن مامان من روی صندلی ایستادم وبازی می کنم ومادرش گفت :

ساکت باش وآرام کارت را انجام بده

دفعه سوم حسن گفت :

نگاه مامان بالانس زدم وبازی می کنم

مادرش گفت :ورپریده ،کارمیدی دستمون و...

بعد از مدتی حسن گفت :

نیا تون ...دالم بی دندون بازی می تونم .!!

3-مربی شطرنج خطاب به حسن :

حسن درشطرنج شیفته چه چیز هستی ؟

حسن : وزیر ،استاد

مربی کلاس : پس یک نقاشی ازوزیر بکش وجلسه بعد بیاور

حسن : اگر قرار به نقاشی باشه من از گوشه صفحه خوشم می آید .

4-اولی به دومی :

رفتی نمایشگاه کتاب ،غرفه کتابهای شطرنج آثار من روهم دیدی ؟

دومی به اولی :

نه ، مگر شما استاد شطرنج هستی ؟

اولی به دومی :

نه ، بنده طراح جلد 2 کتاب بودم .

5-شطرنجبازی وارد خانه شد وکنار زنش که مشغول خیاطی بود نشست وشروع کرد به راهنمایی او و...

اینورترنیا ، چپ نرو ،خوب نمی دوزی ،ازخط مستقیم خارج نشوو....

زنش عصبانی شد وگفت :

چی کار می کنی ؟ چرا نی گذاری خیاطی ام را انجام بدهم ؟

مرد گفت : این کار را کردم که وقتی من مشغول بازی چیدنم یا واریانتی را کار می کنم ، نگویی این کار رابکن ، آن را حرکت بده  و...

6-مردی که دریک مسابقه شطرنج داور برایش باخت منظور کرده بود راگفتند مگر چه کار کرده ای ؟

گفت هیچی فقط به خاطر یک نخ باختم

گفتند چطور ؟

گفت : یک نخ زیر صفحه شطرنج بود وقتی آمدم آن را اززیر صفحه بردارم تمام صفحه بهم ریخت .

7-فردی که چند ی قبل درمسابقات نابینایان شرکت کرده بود را دیدند که کتاب شطرنجی را می خواند به او گفتند ،تو با حقه بازی خودت را نابینا جازدی حال آنکه داری این کتاب را می خوانی .

نابینا گفت :

سوء تفاهم شده چون من کتاب نمی خوندم وداشتم پوزیسیونهاش را نگاه می کردم .

8-مدیر کلوپ شطرنجی درآمریکا ،نظافتچی (مسئول سالنش )را اخراج کرد ، کارگر درحالیکه حقوق عقب افتاده اش را گرفت 5 دلارش را پیش سگ نگهبان درب ورودی انداخت . مدیر کلوب  به اوگفت : این چه کاریه کردی ؟

گفت : حیوونکی زحمت کشیده مدیر گفت :

مگر چه کار کرده ؟

کارگر گفت : این طفلک تمام صفحه ومهره هایی را که کثیف بود ومن جلویش می گذاشتم ملیسید وتمیز می کرد .

9-مردی سرمیز بازی شطرنج زمزمه می کرد ،حریفش که دوست اونیز بود گفت : چرا صحبت می کنی ، مگر دیوانه شدی ؟

مرد گفت دارم با وجدانم صحبت می کنم .

دوستش گفت مگر وجدانم داری ؟

مرد گفت : دارم وخوبش رو هم دارم

دوستش گفت : پس چرا چند سال است پولی را که قرض کرده ای را نمی دهی ؟

مرد گفت : گفتم وجدان دارم نه پول

10-دوتاکارمند فدراسیون شطرنج به هم رسیدند وبا هم به صحبت پرداختند ، اولی به دومی گفت :

می گن احمد رواز کار اخراجش کردن درسته ؟

دومی : آره ، چون بی اجازه بایک اسب وفیل وارد اتاق رئیس شده !

اولی : ای بابا ، این نامردیه که تورو به خاطر یه همچین مسئله کوچکی بیرون کنند .

دومی : حواست کجاست ؟ اخه اون با یک اسب وفیل واقعی وارد اتاق شده .

11-یک شطرنجباز درحین مسابقه روبه یک تماشاگر کرد وگفت :

یک وزیر بدهید

تماشاگر گفت : شما که لازم نداری ؟

شطرنجباز گفت : ازکجا فهمیدی ؟

تماشاگر گفت : چون اگر لازم داشتی خودت پا می شدی ومی گرفتی .

12-یک کیسه شن  در پارکی داشت غاز می چراند

ازاوکسی پرسید : غازها دونه ای چند ؟

کیسه شن گفت : غازها فروشی نیست این شغل منه

13-ازیک استاد بزرگ شطرنج پرسیدند دوست داری به جهنم بروی یا بهشت ؟

گفت : نمی دانم چون درهر دوتا دوستان زیادی دارم

14-پسر : شطرنج گاو داره ؟

پدر: نه پسرم چطور ؟

پسر : پس چرا اسب داره .

15-یک مربی شطرنج داشت به شاگردان ارزش نسبی مهره ها را درس می داد برای اینکه انها راحتتر بفهمند گفت : فیل 3تومان ،اسب 3 تومان

ناگهان یکی از شاگردان کلاس با حالتی اعتراض آمیز به مربی گفت :

استاد شما ارزش نسبی مهره ها را آموزش می دهید یا تاریخ باستان روایت می کنید .

16-به یک کیسه شن گفتند : دوست داشتی توهم مثل دیگران استاد شطرنج می شدی ؟

گفت : نه

گفتند : دلت می خواست همه مثل تو کیسه شن شوند .

گفت : نه

گفتند : ای بابا پس دلت چه می خواهد ؟

گفت : همه مردم کیسه می شدندومن استاد بزرگ .
منبع این مقاله : :سایت شطرنج رخ
آدرس این مطلب : http://www.rook.ir/413//30-8-1388//لطیفه-های-شطرنج-(1)/