تاریخ : شنبه، 30 آبان ماه، 1388
موضوع : اطلاعات

جوک شطرنجی!!!

سایت شطرنج رخ1-دريك باشگاه شطرنج يك  آمريكايي وارد شد از استاد بزرگ خواست نفرات رامعرفي كند ،استاد شروع به معرفي كرد وگفت : ايشان آقاي كماي قهرمان منطقه ما هستند ، آمريكايي پرسيد چقدرطول كشيد تاقهرمان بشويد .

كمالي گفت : 4سال

آمريكايي گفت :اگر درآمريكا بوديد 3ماه طول مي كشيد

نفربعد يك استاد فيده بود وآمريكايي ازاوپرسيد چند سال طول كشيد تابه استادي فيده برسيد

استاد فيده گفت : 6سال

آمريكايي گفت : اگر درآمريكا بوديد 6ماه طول مي كشيد بعد رو به استاد بزرگ كرد وگفت : چند وقته استاد بزرگ هستيد ؟

استاد  بزرگ كه ازقيافه هاي امريكايي خسته شده بود گفت :

تاديشب يك كيسه شن بودم ،صبح پاشدم ديدم استاد بزرگ شدم !!!

 

2-نصيحت عاقلانه :

اگر مي خواستيد به مسابقه اوپني برويد نصف آنچه فكر مي كنيد لازم است لباس برداريد ودوبرابر انچه فكر مي كنيد پول !!!

 

 

3-حسن توي رختخوابش دعا مي كرد ،كه اي خدايا كاري كن كرس قهرمان شطرنج دنيا بشه ! مادرش با تعجب پرسيد :براي چي اين دعا را مي كني ؟

گفت :چون توبرگه امتحان مدرسه شطرنج كرس را به عنوان يكي از قهرمانان جهان نوشتم .!

 

4-تنبل :

يك شاگرد مدرسه شطرنج اين جمله را دردفتر ثبتش نوشته بود .((دلم مي خواست جاي انسان رودخانه بودم تابراي انجام كارهايم مجبور نشوم بسترم را ترك كنم !!!

 

5-جزوه سفيد :

مردي يك كاغذ سفيد دستش بود ومي خواند مردي به اوگفت : اين چيست ؟

مرد گفت : جزوه شروع بازي

گفت اين كه سفيد است

مرد پاسخ داد :اينگونه هرشروعي راكه خودم مي خواهم مطالعه مي كنم .

 

6-اولي به دومي :چرا همه جا گفته اي كه ازشطرنج ميليونها درامد داشته اي ؟

دومي :چون مجبورم يك دليل قانع كننده براي شطرنج بازيكردنم جور كنم !!

 

7-داور :

به داوري درامتحان داوري گفتند :اگردر سالن مسابقه 10نفرباهم صحبت بكنند چه كارمي كني ؟

گفت :مي روم درگفتگوي انها سهيم مي شوم .

 

8-مشتري :

آقا من اين ساعت شطرنج رو نمي خوام

ساعت فروش :چرا؟

مشتري :راديو امروز ساعت 14 رااعلام كرد ومن ديدم اين ساعت تا 12بيشتر ندارد .

 

9-مربي : يكي ازمهمترين فرآورده هاي درخت چيه ؟

شاگرد : كاغذ

مربي : باكاغذ چه چيزهايي درست مي كنند

شاگرد :نمي دونم

مربي : مثلاًدفتر ثبت حركات تواز چي درست شده ؟

شاگرد : ازبرگه هاي سفيد دفتر كهنه پدرم !!

 

10-ترس :

 اولي :چرا گريه ميكني ؟

دومي :چون مسابقه شطرنجم راواگذار كردم .

اولي :حالا چرا به خونتون نمي روي .

دومي :چون پدرم استاد شطرنجه !!1
منبع این مقاله : :سایت شطرنج رخ
آدرس این مطلب : http://www.rook.ir/414//30-8-1388//جوک-شطرنجی!!!/